重要公告

選擇適用卡別

花旗鑽石卡卡友優惠

花旗寰旅尊尚世界卡卡友優惠

Citi Prestige卡卡友優惠

花旗紅利兌換卡友優惠

花旗現金回饋無限卡卡友優惠

花旗大來卡卡友優惠


優惠內容

  優惠期間:
 • 即日起~2020/12/31
  優惠對象:
 • 台灣Citi Prestige信用卡持卡人
  優惠內容:
 • 持花旗Prestige卡正卡、附卡購買當次全額國際線機票或支付國外團費80%以上,並向貴賓室服務人員出示龍騰出行APP虛擬卡面、登機證及護照即可使用。
 • 卡片效期內主卡持卡人、附卡持卡人尊享無限次全球龍騰出行貴賓室使用禮遇。
 • 您的同行親友也可與您同享機場貴賓室。每位親友使用費為NT$ 750/人次,關費用將計入您的指定信用卡消費帳單中。
 • 持卡人申請龍騰出行會籍時,需同意提供所需資料予龍騰出行及其台灣代理商肯驛國際股份有限公司,且為確保卡片資訊正確性,申請時將線上即時進行NT$1預取授權之驗證,此驗證交易將僅作授權驗證,不做請款,持卡人需同意提供資料及授權驗證,以辦理申請龍騰卡相關事宜。
 • 持卡人請透過線上專屬網站或致電肯驛客服專線(02)2576-8099兌換龍騰出行會籍卡(簡稱龍騰卡)本服務由花旗銀行特約廠商肯驛國際股份有限公司提供。
  優惠期間:
 • 即日起~2020/12/31
  優惠對象:
 • 花旗寰旅尊尚世界(悠遊)卡持卡人
  優惠內容:
 • 持寰旅尊尚世界(悠遊)卡正、附卡購買當次全額國際線機票或支付國外團費80%以上,並向服務人員出示龍騰出行APP虛擬卡面、登機證及護照即可使用。
 • 卡片效期內尊享無限次使用全球龍騰出行貴賓室禮遇。
 • 您的同行親友也可與您同享機場貴賓室。每位親友使用費為NT$ 750/人次,相關費用將計入您的指定信用卡消費帳單中。
 • 持卡人申請龍騰出行會籍時,需同意提供所需資料予龍騰出行及其台灣代理商肯驛國際股份有限公司,且為確保卡片資訊正確性,申請時將線上即時進行NT$1預取授權之驗證,此驗證交易將僅作授權驗證,不做請款,持卡人需同意提供資料及授權驗證,以辦理申請龍騰卡相關事宜。
 • 龍騰卡會籍凡經成功申請,於花旗寰旅尊尚世界(悠遊)卡持卡效期皆有效,無需重新申請。每張主、附卡限申請乙次。
 • 持卡人請透過線上專屬網站或致電肯驛客服專線(04)2206-8195兌換龍騰出行會籍卡(簡稱龍騰卡)本服務由花旗銀行特約廠商肯驛國際股份有限公司提供。
  優惠期間:
 • 即日起~2020/12/31
  優惠對象:
 • 花旗鑽石卡正卡持卡人
  優惠內容:
 • 持卡人須以花旗鑽石卡正卡刷卡,全額支付當次機票或團費之80%,並向服務人員出示龍騰出行APP虛擬卡面、登機證及護照,卡片效期內尊享全球龍騰出行貴賓室禮遇。(包含台灣地區貴賓室/機場餐廳,2018年11月1日起開始適用)
 • 您的同行親友也可與您同享機場貴賓室。每位親友使用費為NT$ 750/人次,相關費用將計入您的指定信用卡消費帳單中。
 • 持卡人申請龍騰出行會籍時,需同意提供所需資料予龍騰出行及其台灣代理商肯驛國際股份有限公司,且為確保卡片資訊正確性,申請時將線上即時進行NT$1預取授權之驗證,此驗證交易將僅作授權驗證,不做請款,持卡人需同意提供資料及授權驗證,以辦理申請龍騰卡相關事宜。
 • 龍騰卡只限花旗鑽石卡正卡持卡本人使用,每人限申請一張,持卡人在龍騰卡有效期內使用方為有效。花旗鑽石卡正卡持卡人所申請之龍騰卡期效為一年(自申請日起算);到期後需重新申請。
 • 持卡人請透過線上專屬網站或致電肯驛客服專線(04)2206-8195兌換龍騰出行會籍卡(簡稱龍騰卡)本服務由花旗銀行特約廠商肯驛國際股份有限公司提供。
  優惠期間:
 • 即日起~2020/12/31
  優惠對象:
 • 花旗銀行全卡友
  優惠內容:
  項目 紅利回饋卡(含透明卡)所需點數 現金紅利回饋卡所需現金紅利 哩程回饋卡所需哩程數
  龍騰機場貴賓室乙次 15,000點 800 3,000哩
 • 每一組龍騰卡卡號限申請人本人使用,不得轉讓、轉借他人,若持卡人龍騰卡點數大於2點,則可攜伴使用貴賓室服務。
 • 龍騰卡會員進入貴賓室每人每次扣抵1點,若點數扣抵完畢後,恕無法提供貴賓室服務。
 • 持卡人請透過線上專屬網站或致電肯驛客服專線(04)2206-8195兌換龍騰出行會籍卡(簡稱龍騰卡)本服務由花旗銀行特約廠商肯驛國際股份有限公司提供。
  優惠期間:
 • 即日起~2020/12/31
  優惠對象:
 • 台灣花旗銀行現金回饋無限卡信用卡持卡人
  優惠內容:
 • 於前年度使用花旗銀行現金回饋無限卡累計一般消費達NT$360,000,即可獲得花旗銀行發送之活動序號,客戶可憑該活動序號於線上兌換。
 • 持卡人請透過線上專屬網站或致電肯驛客服專線(04)2206-8195兌換龍騰出行會籍卡(簡稱龍騰卡)本服務由花旗銀行特約廠商肯驛國際股份有限公司提供。
  注意事項:
 • 申請本優惠之持卡人需填寫持卡人卡號、使用者姓名及手機號碼,申請完成後由肯驛國際於24小時內發送簡訊通知16碼龍騰卡號簡訊至持卡人手機,持卡人須出示有效的龍騰卡(為龍騰出行手機APP虛擬卡及二維條碼畫面)及登機證方可進入貴賓室。龍騰卡會籍效期自發卡日起一年,逾會籍有效期限恕無法使用。
 • 龍騰卡採記名制申請,不得轉讓、轉借他人使用;非本人不當使用可能構成偽造文書或詐欺。龍騰卡非付款卡,亦不得作為信用證明。
 • 持卡人進入機場貴賓室後,貴賓室服務人員將登錄消費紀錄,消費紀錄將列明您的當次服務的使用日期與服務人數,持卡人必須仔細核對並確認消費紀錄無誤,當您進入或使用貴賓室服務後即為您已經確認並同意接納當次服務內容。
 • 持卡人及其同行賓客必須遵守各貴賓室所頒定之使用規則,使用權有時會因貴賓室場所擁擠而受到限制,是否限制進入將由各貴賓室全權決定。持卡人攜伴兒童進入除非貴賓室另有規定,否則2歲(含)以上將視同成人收費。
 • 為維護旅客使用貴賓室的權益及避免擁擠,貴賓室保留實行最長停留時間為2小時的規定權利,並可要求延長停留旅客續刷卡(每次刷卡可延長休息2小時),相關費用將依個別發卡銀行/機構提供之費用及條款規定辦理。
 • 龍騰卡提供的機場貴賓室服務,係依當地機場實際提供的服務時間和內容為準,如持卡人需要使用額外收費的服務,須由持卡人於現場支付該費用予貴賓室工作人員。
 • 持卡人抵達機場餐廳櫃台時,請出示您的龍騰卡(或二維碼)、登機證和護照選擇龍騰套餐。每一龍騰卡持卡人每張龍騰卡每天限登錄消費使用一客龍騰套餐(同一人如持多張龍騰卡,每天亦僅限使用一客龍騰套餐),且限內用,不可打包外帶。餐廳不會另開立發票給持卡人。
 • 持卡人進入機場餐廳,餐廳並不限制持卡人同行賓客人數,惟使用權有時會因餐廳場所擁擠或座位額滿而受到限制,是否限制進入將由各餐廳全權決定。
 • 持卡人在享受龍騰卡機場貴賓室/機場餐廳服務候機服務時,必須遵守當地機場貴賓休息室的相關管理規定。所有飲料(含酒精飲料)免費提供與否、各項設備的提供及收費標準因每個貴賓室而異,由各機場貴賓室自行決定,因所產生的費用由持卡人直接付款給貴賓室服務人員(詳情請見個別貴賓室規定)。
 • 貴賓室/餐廳服務人員保留拒絕任何舉止或衣著不宜的持卡人及其同行賓客進入貴賓室/餐廳之權利。服務人員可能會邀請有前述情形者離開貴賓室/餐廳。本行和龍騰出行所屬(或代理)公司對於持卡人及其同行賓客因前述情形而被服務人員拒絕進入貴賓室/餐廳所產生之直接與間接損失概不負責。本行和龍騰卡所屬(或代理)公司不負責持卡人及其同行賓客因延誤登機所產生的直接或間接損失。持卡人及其賓客若與貴賓室/餐廳服務人員發生任何爭議,本行和龍騰出行所屬(或代理)公司不負任何責任。
 • 系統將保存會員使用的消費記錄。持卡人可在龍騰出行APP足跡頁面內查閱自己的電子消費憑證。龍騰出行APP足跡頁面內的電子消費憑證即為持卡人使用貴賓室的詳細記錄,持卡人必須仔細核對;如有疑問,請在消費日後3個工作日內提出,如未提出異議,視為認可本次服務的使用。
 • 各國機場/高鐵的貴賓室和合作餐廳所在位置、設施提供、營業時間、使用限時及相關規定皆不同,欲使用前建議先至龍騰出行官方APP、官網或肯驛客服專線查詢龍騰出行最新適用機場貴賓室/餐廳。
 • 臺灣地區所發行之龍騰出行貴賓室會籍恕不提供「充值購買休息室服務」、「轉贈服務」、「購買憑證」,且不適用龍騰出行之「要客通」、「禮賓車」、「代客泊車」及「快速安檢通道」產品服務優惠。
 • 所有參與龍騰出行貴賓室計畫的貴賓室,其內部作業由各加入單位自行決定。花旗銀行和龍騰出行所屬(或代理)公司無權干預其供應之設備、營業時間或人事。龍騰出行所屬(或代理)公司確保廣告上所述之功能及設備,但花旗銀行和龍騰出行所屬(或代理)公司不負責任何因提供設備與否所遭致之任何損失賠償。
 • 花旗銀行僅提供卡友優惠訊息通知,各機場貴賓室之經營權及維護作業均由各機場貴賓室負責,本行無經營管理權。如各機場貴賓室所提供之設備、攜伴人數、及年齡限制、開放時間、或免費使用規定有變動,請依現場所示為準。另,各機場貴賓室恐因各國法令及實際作業需求,得暫停本服務,持卡人於使用前請上專屬網頁查詢最新機場貴賓室名單。龍騰出行所屬(或代理)公司保留調整、更新或增加機場和休息室的權利。具體資訊以網站公布內容為準。
 • 花旗銀行僅提供優惠訊息,本項優惠或服務係由特約廠商肯驛國際股份有限公司直接提供予持卡人,本行與廠商間並無合夥、代理、經銷或提供保證之關係。如持卡人與廠商就提供之權益或服務有爭議時,均由廠商自行負責,與本行無涉,惟本行將盡力協助持卡人協調處理。
 • 龍騰出行所屬(或代理)公司與花旗銀行保留隨時修改此條款之權利。

服務介紹

  龍騰卡-尊享全球超過1200間機場/高鐵站貴賓室服務
 • 龍騰卡貴賓室遍佈全球五大洲,包含台灣、香港、中國、日本、韓國、美國、英國等,超過500多個城市,不論機場或高鐵站,不限您搭乘艙位,邀您一同感受全球超過1200間貴賓室的舒適優雅體驗。
 • 貴賓室服務調整公告
  一、中華航空貴賓室航班限制特別說明
  使用中華航空貴賓室,顧客須同時持龍騰卡與華航/華信航空公司之登機證,方可使用華航貴賓室服務。華航/華信航空公司明細 (請按此)

 • 二、台灣長榮航空高雄站航班限制特別說明
  使用長榮航空貴賓室,顧客須同時持龍騰卡與長榮/長榮航空代理航空公司之登機證,方可使用長榮航空貴賓室服務。長榮/長榮航空代理航空公司明細 (請按此)

 • 三、台灣機場餐廳使用特別說明
  使用台灣機場餐廳,顧客須同時持龍騰卡與護照,方可使用龍騰套餐服務。台灣機場餐廳明細 (請按此)

  全球超過1200個據點
 • 遍部全球117個國家
 • 超過500個城市
 • 超過1200個機場/高鐵貴賓室
  寧靜、舒適的休息室
 • 頭等艙、商務艙休息室
 • 冷熱飲品
 • 精美小吃
  完善的商務及休閒設施
 • WIFI網路
 • 提供最新報刊雜誌
 • 提供電話、電視等商務設施

 • 各國機場/高鐵的貴賓室或機場餐廳所在位置、設施提供、營業時間及相關規定皆不同, 欲使用前先至龍騰卡配合之各國機場/高鐵貴賓室或機場餐廳查詢。
 • 龍騰卡最新適用機場貴賓室/機場餐廳查詢貴賓室查詢

線上申請

Tab 3 content

Nulla eleifend felis vitae velit tristique imperdiet. Etiam nec imperdiet elit. Pellentesque sem lorem, scelerisque sed facilisis sed, vestibulum sit amet eros.Nulla eleifend felis vitae velit tristique imperdiet. Etiam nec imperdiet elit. Pellentesque sem lorem, scelerisque sed facilisis sed, vestibulum sit amet eros.Nulla eleifend felis vitae velit tristique imperdiet. Etiam nec imperdiet elit. Pellentesque sem lorem, scelerisque sed facilisis sed, vestibulum sit amet eros.Nulla eleifend felis vitae velit tristique imperdiet. Etiam nec imperdiet elit. Pellentesque sem lorem, scelerisque sed facilisis sed, vestibulum sit amet eros.

花旗銀行官網